لباس کارکنان هتل
- به خاطر سپردن و به ياد داشتن مشتري‌هاي دايمي هتل به شيوه‌اي خاص.
2- خداحافظي با ميهمان. همواره ميهمان را دعوت به باز آمدن به هتل کنيد.
3- همهي کارکنان بايد حسن سلوک داشته باشند، و هرگز دست در جيب، تکيه به ديوار و درحال آدامس جويدن مقابل ميهمان ظاهر نشوند.
4- لباس کار همواره بايد تميز و اتو شده باشد. توصيه ميشود که کارکنان از پلاک اسمي استفاده کنند.
5- حريم خصوصي افراد بسيار مهم است. کارکنان حق ندارند هيچ گونه اطلاعاتي را دربارهي زندگي مشتريهاي هتل، خاصه شماره‌ي اتاق و مشخصات فردي آنها در خارج از هتل افشا کنند.
6- کارکنان بايد در محيط کار و خارج از هتل با احترام از هتل ياد کنند.
7- چنانچه وعده‌اي به ميهمان داده ميشود، اين وعده بايد منطقي و سروقت انجام شود.
9- کارکنان نبايد ميهمان را به بخش‌هاي ديگر هتل يا ساير کارکنان حواله دهند.
10- کارکنان بايد اطلاعات مربوط به هتل را فرا بگيرند تا در صورت پرسش از جانب ميهمان به سوالات پاسخ دهند.
11- ارتباط تلفني مودبانه و متين کارکنان الزامي است.
12- کارکنان هتل، در زمان کار حق استفاده از تلفن براي امور شخصي را ندارند.
13- کارکنان هتل اجازه ندارند افراد غير مسئول (دوستان، خويشاوندان و غيره) را بدون اجازهي مديريت هتل به محوطه ي هتل بياورند.
14- کارکنان نيز حق دارند از مشتري شکايت کنند.
15- کارکنان بايد به شکايت مشتري با آرامش و شکيبايي گوش دهند.
16- کارکنان بايد هم و غم خود را در رفع شکايت مشتري به کار گيرند.
17- رفتار کارکنان بخشي از خدمات زنجيره‌اي است. در مواقعي که حجم کار زياد است، همکاري ميان کارکنان لازم است.
18- کارکنان بايد تجربه و شناخت حرفه اي خود را به همکاران جديد منتقل کنند.
19- کارکنان بايد مسئوليت اشتباه خود را بپذيرند و مسئوليت را به گردن ديگران نيندازند.
20- همهي کارکنان هتل بايد با نقش و مسئوليت خود در هر موقعيتي آشنا باشند